top of page

מקום: 
לימוד עיוני, מדרש תנועה לנשים
ייני אהרון ואורחות נוספות

~~~~~~~~~~~~~~~~
שני בוקר, ירושלים
החל מ25/1

לפרטים והרשמה

הזוהר השבועי:
דיאלוג על תורת הסוד ופרשת השבוע
רועי הורן ומלמדים נוספים

~~~~~~~~~~~~~~~~
חמישי 21:00- 22:00
לפרטים והרשמה

כלים לאור:
האור הגנוז, צמצום, שבירה ותיקון מפרספקטיבה קבלית ופסיכואנליטית
 
אבישר הר-שפי ועדו גוטהולד
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
חמישי בירושלים

20:00-22:30, החל מ10/2
אחת לשבועיים 

לפרטים והרשמה

 זוהר וכתיבה יוצרת:
 בסוד תחנות החיים

הדסה פרומן ואפרת ביגמן


~~~~~~~~~~~~~~~~
שלישי 20:00- 22:30 בזום
החל מה8/2

לפרטים והרשמה

רזא:
עולם הספירות בזוהר
מלילה הלנר אשד ועמרי שאשא


~~~~~~~~~~~~~~~~
שלישי 18:30- 20:45, ירושלים החל מ4/4
לפרטים והרשמה

שפת החיים:
לימוד זוהר וקבלת האר"י
שפת הסוד במפגש עם חיי היום
 ינון צדוק, הרב דב ברקוביץ, הדסה פרומן, הרב יוסי פרומן ועוד
~~~~~~~~~~~~~~~~
חמישי 21:00-22:30 בזום
לפרטים והרשמה

bottom of page